Uzbrojona Działka budowlana w Nielubii 10ar

Działka (Mieszkaniowa) na sprzedaż
129 000 PLN , Pow. 1 000 m2
Drukuj ofertę
Drukuj ofertę
Typ nieruchomości:
Działka
Powierzchnia:
1 000 m2
Typ transakcji:
sprzedaż
Lokalizacja:
Nielubia
Numer oferty:
402014
Cena za m2:
129 PLN

Na  sprzedaż działka budowlana 10ar z mediami na działce (uzbrojona) w Nielubii.
1000m2 działka budowlana z wydanymi warunkami zabudowy domu jednorodzinnego  w Nielubii (7km od  Głogowa).
Bardzo szybki dojazd do Głogowa, bez konieczności przekroczenia mostu na Odrze. Możliwość zabudowy domu jednorodzinnego.
Miejscowy plan zagospodarowania dopuszcza zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (MN.23 - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej), na podstawie Miejscowego planu Zagospodarowania Przestrzennego  dla miejscowości Nielubia (gm. Żukowice) Uchwała nr XLVI/368/2022


Dla terenów oznaczonych na rysunku planu miejscowego symbolami od MN.1 do MN.29 - tereny
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej ustala się:
1) kategorie przeznaczenia terenów:
a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
b) budynki gospodarcze i garaże wolnostojące;
2) parametry oraz wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) dopuszczalne układy zabudowy:
- wolnostojąca,
- bliźniacza,
b) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej dla działki budowlanej: 40%,
c) maksymalną intensywność zabudowy działki budowlanej: 0,5,
d) minimalną intensywność zabudowy działki budowlanej: 0,01,
e) stosunek powierzchni zabudowy do powierzchni działki nie większy niż: 0,5;
3) gabaryty i wysokość zabudowy:
a) wysokość zabudowy dla budynków i budowli: do 9,0 m,
Dziennik Urzedowy Województwa Dolnoslaskiego - 12 - Poz. 5742
b) nowa zabudowa nie może przekraczać dwóch kondygnacji nadziemnych wraz z poddaszem użytkowym,
c) geometria dachów w granicach historycznego układu ruralistycznego:
- dachy symetryczne dwuspadowe lub naczółkowe o nachyleniu głównych połaci pod kątem w zakresie
od 40° do 45°,
- nad częściami dobudowanymi do głównych brył budynków, zlokalizowanych nie od strony drogi,
dopuszcza się dachy o połaci w zakresie od 0° do 45° z zastrzeżeniem, że ich powierzchnia nie może
przekroczyć 15% powierzchni zabudowy budynku,
d) geometria dachów w granicach strefy „K” ochrony krajobrazu kulturowego:
- dachy symetryczne o nachyleniu głównych połaci w zakresie od 30° do 45°,
- nad częściami dobudowanymi do głównych brył budynków, zlokalizowanych nie od strony drogi,
dopuszcza się dachy o połaci w zakresie od 0° do 45° z zastrzeżeniem, że ich powierzchnia nie może
przekroczyć 15% powierzchni zabudowy budynku;
4) pokrycie dachów budynków o dachach innych niż płaskie:
a) w granicach historycznego układu ruralistycznego: dachówka ceramiczna lub cementowa,
b) w granicach strefy „K” ochrony krajobrazu kulturowego: dachówka ceramiczna, cementowa lub materiał
dachówkopodobny;
5) kolorystyka:
a) dachów innych niż płaskie:
- w granicach historycznego układu ruralistycznego - ceglasty, czerwony, matowy,
- w granicach strefy „K” ochrony krajobrazu kulturowego - ceglasty, czerwony, brązowy, czarny,
grafitowy,
b) elewacji budynków:
- w naturalnych kolorach materiałów lub ciepłych (pastelowych) kolorach, z zastosowaniem jako
wiodących jasnych barw,
- dopuszcza się podkreślenie detali poprzez zastosowanie innego odcienia lub koloru,
- w przypadku dachu innego niż płaski, wszystkie kolory zastosowane na elewacji winny być
zharmonizowane z kolorem dachu,
- zakaz stosowania kolorów jaskrawych;
6) w przypadku realizacji zabudowy bliźniaczej dopuszcza się lokalizację obiektów gospodarczych bądź
garaży na granicy sąsiadujących ze sobą działek budowlanych, z zachowaniem warunków wynikających
z obowiązujących przepisów odrębnych;
7) minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek budowlanych:
a) dla zabudowy wolnostojącej: 800 m2,
b) dla zabudowy bliźniaczej: 400 m2,
c) dla pozostałej zabudowy i infrastruktury technicznej: 1 m2.
§ 13. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu miejscowego symbolami od MP.1 do MP.24 - tereny
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zabudowy zagrodowej oraz usług, występujących zarówno
łącznie z zabudową mieszkaniową, jak i samodzielnie ustala się:
1) kategorie przeznaczenia terenów:
a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i usługowa - przez co rozumie się budynki mieszkalne
jednorodzinne, budynki usługowe zawierające lokale mieszkalne lub zespoły 1 budynku mieszkalnego
jednorodzinnego i 1 budynku usługowego, gdzie dopuszcza się prowadzenie nieuciążliwej działalności
usługowej lub drobnej aktywności gospodarczej,
Dziennik Urzedowy Województwa Dolnoslaskiego - 13 - Poz. 5742
b) zabudowa zagrodowa,
c) usługi agroturystyki - przez co rozumie się lokale przeznaczone do prowadzenia działalności
turystycznej i gastronomicznej wydzielone w zabudowie zagrodowej zlokalizowanej na gruntach
niewymagających zmiany przeznaczenia na cele nierolnicze i nieleśne, przy czym powierzchnia
całkowita tych lokali nie może przekraczać 30% łącznej powierzchni całkowitej wszystkich budynków
zlokalizowanych na działce gruntu,
d) budynki gospodarcze i garaże wolnostojące;
2) dopuszcza się jedynie drobną działalność gospodarczą;
3) dopuszcza się jedynie działalność nieuciążliwą dla otoczenia;
4) parametry oraz wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) dopuszczalne układy zabudowy:
- wolnostojąca,
- bliźniacza,
b) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej dla działki budowlanej: 35%,
c) maksymalną intensywność zabudowy działki budowlanej: 1,0,


NIERUCHOMOŚĆ:
Powierzchnia działki: 1000m2. (10ar)
szerokość działki: 33m.
długość działki: 30m.
Przeznaczenie działki: mieszkaniowa, mieszkaniowo- usługowa (nieuciążliwa działalność).
Zagospodarowanie działki: trawa.
Ukształtowanie działki: płaska prostokątna (zblizona do kwadratu).

Media:
Prąd - na działce.
Woda - na działce .
kanalizacja - na działce
gaz - w drodze.
Droga dojazdowa: droga utwardzona.
Ogrodzenie: częsciowo.
Zabudowania: nie.

LOKALIZACJA:
Nielubia, Powiat Głogowski, woj. Dolnośląskie.
Komunikacja: własna, autobus.
Wieś sołecka w gminie Żukowice, pow. głogowski, położona na Wzgórzach Dalkowskich, w odległości 6 km na zachód od Głogowa (przy drodze kraj. nr 12).

W POBLIŻU:
Tereny rekreacyjne: łąki, sala wiejska, gminna biblioteka publiczna, duże boisko sportowe do gry w piłkę nożną i koszykówkę.
Punkty usługowe: sklepy spożywcze, apteka, ośrodek zdrowia.
Edukacja: Szkoła podstawowa.
Inne: Kościół.

Ze względów bezpieczeństwa przed prezentacją nieruchomości należy okazać swoje dane: imię i nazwisko oraz PESEL a także podpisać wskazanie adresowe.

Rozważając zakup nieruchomości należy pamiętać o kosztach dodatkowych: 2% podatku od czynności cywilnoprawnych, koszt taksy notarialnej, wpisów do księgi wieczystej oraz koszt obsługi transakcji przez biuro nieruchomości.
Pomagamy również w uzyskaniu kredytu na najlepszych warunkach.

Artur Krawiec
SILOE Nieruchomości
Nr licencji zawodowej: 25031
ul. Kotlarska 17 Głogów
tel: 735 808 007
e-mail: artur@siloenieruchomosci.pl
Więcej ofert znajdziesz na naszej stronie www.siloenieruchomosci.pl

Nieprawidłowy adres E-mail
H1